วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปี 2556

โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 100 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 60 คน และเพศหญิง 40 คน (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี) ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 10,150 บาทคุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย
เพศหญิง (โสด) เพศชาย ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ปิดสมัคร
ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

- โรคเรื้อน
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างข้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักงานราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาณ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท
ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใดๆ

การสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 23 มิถุนายน 2556
ประกาศผลการสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

ที่มา: www.thailandpost.co.th0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น