วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท


บุคคลท่านใดที่กำลังศึกษา อยู่ ม.เกษตร หรือพักอาศัยอยู่ใกล้ กับ ม. เกษตร ทางเราก็มีงานมาแนะนำค่ะ ทำงานหลังเลิกเรียน 3 ชั่วโมง/วัน หากนักเรียนนักศึกษาคนใดที่สนใจ Click!! ดูรายละเอียดค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานีวิจัยดอยปุ่ย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริการ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วารสารศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือทางอื่นที่ กม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีเอกสารรับรอง
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษาพาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วารสารศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ กม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีเอกสารรับรอง
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายงานบุคลากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.โทร.0 2579 6959, 0 2579 6515 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 3. นักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 - สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.โทร.0 2562 5000 ต่อ 5122 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 4. บุคลากร สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มานุษยศาสตร์ การศึกษา จิตวิทยา หรือทางอื่นที่ กม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS, Microsoft Office และ Internet
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร ชั้น 2 ตึกคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.โทร.0 2579 0588 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น